Walne Zebranie

  • dodano: 21 maja 2012


Działając na podstawie § 22 pkt.3 Statutu, Zarząd LKJ „Zabajka” informuje, że w dniu 23 czerwca 2012 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze:
I termin zebrania – godz. 17.30
II termin ( w przypadku braku quorum o godz. 17.30) – godz. 18.00
Informujemy, że oprócz spraw formalnych, przedmiotem zebrania będzie zmiana Statutu Klubu, dotycząca rozdziału 1. § 3., który musi otrzymać brzmienie:
„Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 03 poz. 96 z późn. zmianami) oraz niniejszym statutem.”
Serdecznie zapraszamy

Zarząd LKJ „Zabajka”