Brązowa i Srebrna Odznaka Jeździecka 10 listopada 2019 r.

  • dodano: 26 września 2019


Informujemy, iż w dniu 10 listopada 2019 w LKJ Zabajka odbędą się egzaminy na BRĄZOWĄ i SREBRNĄ ODZNAKĘ PZJ.
1. Organizator: LKJ Zabajka
2. Termin: 10.11.2019 od godz. 11.00
3. Miejsce egzaminu: LKJ Zabajka
4. Zgłoszenia i zapytania: zawody@zabajka.org<mailto:zawody@zabajka.org>; 696 921 275
5. Wymagane dokumenty:
* Osoby zdające egzamin poprawkowy: protokół z poprzedniego egzaminu
* Osoby niepełnoletnie: pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w egzaminie
* Osoby pełnoletnie: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
* Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie statutowego działania Polskiego Związku Jeździeckiego.
6. Program (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)
Część praktyczna
– opieka stajenna (zwolnienie dla osób posiadających odznakę Jeżdżę Konno)
– ujeżdżenie
– skoki przez przeszkody
Część teoretyczna.
7. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową. Zgłoszenie musi zawierać:
-Imię i nazwisko przystępującego do egzaminu
-Data i miejsce urodzenia
-Pesel
-Adres zamieszkania z kodem pocztowym
-Telefon kontaktowy
-Rodzaj odznaki
-Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
8. Koszt egzaminu
150 zł na własnym koniu, płatne na miejscu przed rozpoczęciem egzaminu.
Decyduje kolejność zgłoszeń (25 miejsc).

Organizator zastrzega sobie możliwosć odwołania egzaminu, w przypadku małej ilości (co najmniej 12 osób) chętnych.