Regulamin przetargu

  • dodano: 21 stycznia 2013


Regulamin przeprowadzenia przetargu

§1

1.  Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu „Zabajka” przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Zarząd Klubu.

2. Komisja przetargowa liczy 4 członków.

3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.

4. Członkiem komisji przetargowej nie może być uczestnik przetargu, a także osoba mu bliska lub pozostająca z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej. Przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje z uczestnikiem przetargu faktycznie we wspólnym pożyciu.

§2

1. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, który ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez:

a/ wywieszenie w siedzibie Klubu,

b/ zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu.

4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie.

5. Wadium nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej i wyższe niż 20 % tej ceny.

6. Wadium wnosi się w pieniądzu.

7. Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

9. W przypadku gdy oferent, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

 

 

§3

1. Nieruchomość nie może być sprzedana w przetargu, jeżeli:

a/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej lub równiej cenie wywoławczej nieruchomości.

2. Cenę wywoławczą ustala, w drodze uchwały, Walne Zgromadzenie Klubu.

3. Wysokość i termin wniesienia wadium określa Komisja Przetargowa.

§4

Sprzedający podaje do publicznej wiadomości, w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2a informację o wyniku przetargu zawierającą:

a/ datę oraz miejsce przeprowadzonego przetargu;

b/ oznaczenie przedmiotu przetargu według danych z ewidencji gruntów i budynków oraz według księgi wieczystej;

c/ liczbę otrzymanych ofert i liczbę odrzuconych ofert,

d/ cenę wywoławczą nieruchomości i cenę nabycia nieruchomości;

e/ imię i nazwisko albo nazwę osoby ustalonej jako nabywca albo informację o przyczynach nieustalenia nabywcy.

§5

1. W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym podaje się:

a/ oznaczenie przedmiotu przetargu,

b/ oznaczenie przedmiotu przetargu według danych z ewidencji gruntów i budynków oraz według księgi wieczystej;

c/ cenę wywoławczą;

d/ termin i miejsce przetargu;

e/ wysokość wadium i termin jego wniesienia;

f/ termin i miejsce składania pisemnych ofert;

g/ elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę;

h/ informację o skutkach niezawarcia umowy sprzedaży,

i/ informację o miejscu wywieszenia regulaminu przetargu.

§6

1. Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

b/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

c/ numer rachunku bankowego oferenta;

d/ datę sporządzenia oferty;

e/ oferowaną cenę;

f/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

g/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu.

2. Do pisemnej oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

3. Oferent jest związany ofertą do czasu zamknięcia przetargu.

§7

Przetarg może się odbyć, chociażby w terminie złożono tylko jedną ofertę zawierającą elementy, o których mowa w § 6 i do której dołączono dowód wniesienia wadium.

§8

Komisja przetargowa:

a/ stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu;

b/ ustala liczbę otrzymanych ofert;

c/ otwiera koperty z ofertami;

d/ dokonuje szczegółowej analizy ofert;

e/ odrzuca oferty złożone po terminie, niezawierające elementów, o których mowa w § 6 lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium,

f/ dokonuje oceny ofert;

g/ wybiera najkorzystniejszą ofertę.

§9

1. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty.

2. Sprzedający zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 1, o terminie i miejscu licytacji.

3. W trakcie licytacji oferenci, o których mowa w ust. 1, zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych najkorzystniejszych ofertach, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

§10

1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera:

a/ termin i miejsce przeprowadzenia przetargu;

b/ imiona i nazwiska członków komisji przetargowej;

c/ dane oferentów;

d/ informację o tym, które oferty i z jakich przyczyn zostały odrzucone;

e/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres osoby, której oferta została wybrana;

f/ uzasadnienie wyboru.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują członkowie komisji przetargowej.

3. Dzień podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest dniem zamknięcia przetargu.

§11

1.  W terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu sprzedający zawiadamia pisemnie o jego rozstrzygnięciu wszystkich oferentów.

2. W terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, oferent, którego oferta została wybrana jest powiadamiany pisemnie o dacie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 2 odbywa się w terminie 45 dni od zamknięcia przetargu.

4. Cena nabycia płacona jest przez oferenta, którego oferta została wybrana, niepóźnej niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

§12

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, nawet bez podania przyczyny.

2. Sprzedający, w przypadku odwołania przetargu, nie zwraca oferentom kosztów uczestnictwa w przetargu.

3. O odwołaniu przetargu sprzedający informuje oferentów na piśmie.