Przetarg – ogłoszenie

  • dodano: 21 stycznia 2013


Ogłoszenie

Ludowy Klub Jeździecki

Zabajka”

informuje o zamiarze zbycia w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 4351 o pow. 0,7500 ha, obręb Budy Głogowskie, gm. Głogów Małopolski, woj. podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rzeszowie prowadzi Księgę Wieczystą RZ1Z/00072814/0, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Cena wywoławcza ustalona przez Walne Zebranie Klubu wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacać na rachunek bankowy Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka” BS Głogów Młp. nr. 85 9159 0000 2001 0009 9583 0001 , w terminie do dnia 22.02.2013 r – decyduje data uznania rachunku bankowego Sprzedającego. W przypadku gdy oferent, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 22.02.2013 r godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty) w siedzibie Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”, Zabajka 358, Głogów Małopolski 36-060.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a/ imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

b/ numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;

c/ numer rachunku bankowego oferenta;

d/ datę sporządzenia oferty;

e/ oferowaną cenę;

f/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem przeprowadzenia przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń;

g/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu.

Do pisemnej oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Adwokackiej Borcz i Partnerzy Rzeszów Aleja Tadeusza Rejtana 36 w dniu 26.02.2013 godz.12.00

Kryterium oceny ofert: cena sprzedaży (100% oceny).

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, nawet bez podania przyczyny. W przypadku odwołania przetargu, Sprzedający nie zwraca oferentom kosztów uczestnictwa w przetargu.

Szczegółowy Regulamin przeprowadzenia przetargu wywieszony jest w siedzibie Ludowego Klubu Jeździeckiego „Zabajka”, Zabajka 358, Głogów Małopolski 36-060.