Hodowla Koni i Sport Jeździecki w Galicji pod zabo­rem austriac­kim i w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym w Małopolsce

  • dodano: 11 grudnia 2015


jablecki1

„Hodowla Koni i Sport Jeździecki w Galicji pod zabo­rem austriac­kim i w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym w Małopolsce” autor­stwa Zygmunta Jabłeckiego to mono­gra­fia opi­su­jąca naj­waż­niej­sze ośrodki hodowli koni na tere­nie obec­nego woj. pod­kar­pac­kiego i mało­pol­skiego od końca XVIII w. do 1939 r. oraz syl­wetki naj­wy­bit­niej­szych hodow­ców z tego terenu.

W pracy opi­sano początki sportu jeź­dziec­kiego i jego prze­bieg w tym okre­sie. Praca napi­sana jest w cie­ka­wej dla czy­tel­nika for­mie z wyko­rzy­sta­niem cyta­tów ze sta­ro­polsz­czy­zną w słow­nic­twie i pisowni. Zamieszczony bogaty mate­riał iko­no­gra­ficzny (ponad 100 zdjęć archi­wal­nych) dodaje mono­gra­fii walo­rów poznaw­czych i estetycznych.
Książkę można zakupić w biurze lub barze Klubu LKJ „Zabajka”. Cena książki- 40zł.